Gecertificeerd Handelspartner (AEO)

DR. HAHN IS GECERTIFICEERD HANDELSPARTNER (AEO)

Als eer­ste be­drijf in de bran­che kreeg schar­nier­fa­bri­kant Dr Hahn uit Mönchen­g­lad­bach van de dou­a­ne-ad­mi­ni­stra­tie het label "Au­tho­ri­sed Eco­no­mic Ope­ra­tor" van het hoog­ste ni­veau "ver­een­vou­dig­de dou­a­ne-af­han­de­ling/vei­lig­heid" (AEO F). Hier­door wor­den le­ve­rin­gen van­uit de ver­schil­len­de ves­ti­gin­gen via een ver­een­vou­dig­de pro­ce­du­re door de dou­a­ne af­ge­han­deld.

 

Recht­sta­tuut AEO

Met de als­maar toe­ne­men­de in­ter­na­ti­o­na­li­se­ring zijn om­vang­rij­ke trans­ac­ties tus­sen Eu­ro­pe­se be­drij­ven en de rest van de we­reld stan­daard ge­wor­den. Het is dus ook niet ver­won­der­lijk dat de dou­a­ne­for­ma­li­tei­ten aan deze toe­stand wer­den aan­ge­past. Een nieuw sta­tuut wird in het leven ge­roe­pen: „Ge­cer­ti­fi­ceerd han­dels­part­ner (AEO). Doel van deze ope­ra­tie is dat alle in­ter­na­ti­o­na­le be­drij­ven die een le­ve­ran­ciers­ket­ting vor­men kun­nen be­stem­peld wor­den als een vei­li­ge be­trouw­ba­re firma. Voor een fa­bri­kant als Dr. Hahn, met on­ge­veer 70% ex­port­aan­deel is het nood­za­ke­lijk dit cer­ti­fi­kaat te be­ha­len.

 

In­ves­te­rin­gen naar vei­lig­heid toe waren nood­za­ke­lijk

„Voor­af­gaand aan de uit­rei­king van het cer­ti­fi­kaat waren er vele vraag­te­kens en en­ke­le vei­lig­heids­ge­re­la­teer­de in­ves­te­rin­gen te ver­we­zen­lij­ken in de ves­ti­gin­gen te Wick­rath en Er­ke­lenz “, ver­dui­de­lijkt An­dre­as Has­ler, Pro­jekt­ver­ant­woor­de­lij­ke en hoofd bin­nen­dienst bij Dr. Hahn. Ca­me­ra’s wer­den geïnstal­leerd en toe­gangs­con­tro­le in­ge­voerd, zodat enkel be­voeg­de per­so­nen toe­gang ver­kre­gen tot de be­drij­ven. Ook pro­ce­du­res en werk­wij­ze wer­den ge­test en aan­ge­past aan de eisen van de au­to­ri­tei­ten.

 

Ge­do­cu­men­ta­riëerde or­ga­ni­sa­tie

Bo­ven­dien dient een ge­de­tail­leer­de ken­nis van de be­lang­rij­ke dou­a­ne re­gle­men­te­ring en het op­zet­ten van fy­si­sche vei­lig­heids­maat­re­ge­len aan­ge­toond te wor­den. Dit om de toe­gang tot be­drijfs­ge­ge­vens en goe­de­ren moei­lij­ker te maken. De pro­bleem­loos wer­ken­de lo­gis­tiek en or­ga­ni­sa­tie in het be­drijf dient in de toe­komst uit­voe­rig ge­do­cu­men­ta­riëerd te wor­den.

De be­lo­ning voor al deze in­span­nin­gen zijn de tal­rij­ke voor­de­len voor Dr. Hahn. Het be­ko­men van le­ga­le ta­rief­voor­de­len wordt een pak een­vou­di­ger. De om­vang­rij­ke ad­mi­ni­stra­tie voor het aan­mel­den van goe­de­ren voor im- en ex­port wordt sterk ge­re­du­ceerd. Ook be­lang­rijk te ver­mel­den is de la­ge­re kont­ro­le­fre­quen­tie bij dou­a­ne-af­han­de­lin­gen en be­drijfs­au­dits. Het AEO-cer­ti­fi­kaat heeft dui­de­lijk zijn voor­de­len be­we­zen en schenkt als be­lo­ning min­der kont­ro­les.

 

Kwaliteitslabel voor gecertificeerde bedrijven

Niet vergeten: Dit certifikaat bestempelt Dr. Hahn als veilige handelspartner. Dit kwaliteitslabel biedt ook nog meer voordelen buiten de douaneformaliteiten. „we verwachten“, zo zegt Hasler, „dat gecertificeerde bedrijven liever contracten willen afsluiten met andere AEO‘s , zodat geen onveilige schakels ontstaan.“

Recente terreuracties, waarbij het normale logistieke systeem als transportmiddel gebruikt werd, blijken de douane-autoriteiten gelijk te geven. Door deel te nemen aan deze vereenvoudigde afwikkeling, garandeert Dr. Hahn alle mogelijke maatregelen getroffen te hebben dat leveringen vanuit de vestigingen volledig buiten verdenking staan.